ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2019

Her findes alle dokumenter, der vedrører GLASINDUSTRIENS årsmøde 2018 med generalforsamling og redegørelse fra Teknisk Udvalg. 

Beretningen kan læses nedenfor

 

 

GLASINDUSTRIENS GENERALFORSAMLING 2019

i Hobrohuset

Den Gamle By, Århus

FREDAG 10. MAJ 2019 KL. 14:15

DAGSORDEN

1.

Formandens velkomst og valg af dirigent

Formanden, Michael Stappert, bød velkommen til årets generalforsamling i Glasindustrien og glædede sig over repræsentation fra 28 virksomheder. Han begrundede valget af rammer for generalforsamlingen med en ambition om at

huske på historien, også Glasindustriens, der har nået fine resultater på sin hidtidige levetid på ca. 30 år.

1.1. Michael Stappert indstillede derefter til generalforsamlingen, at den skulle vælge en dirigent og foreslog bestyrelsens kandidat, chef for indkøb og produktion i Glaspartner A/S, Karsten Valeur.

1.1.1 Karsten Valeur blev valgt med bifald.

1.2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og betids varslet, hvorefter han fandt forsamlingen beslutningsdygtig og overgik til næste punkt på dagsordenen.

2.

Formandens beretning.

2.1 Michael Stappert aflagde beretning for året 2018. Beretningen findes her på siden og kan læses her.

3.

Regnskab og budget v/ kasserer Dan Christensen

3.1. Kasserer Dan Christensen aflagde sit sidste regnskab, idet han på denne generalforsamling ønskede at udtræde af bestyrelsen. Årsagen er jobskifte til en stilling uden for glasbrancherne.

3.2 Regnskabet for 2018 udviste et underskud på – kr. 372.196 mod – kr. 20.826 i 2017. Årsagen skal findes i den negative udvikling på aktiemarkederne i 2018, der medførte et markant fald i værdien af Glasindustriens værdipapir-portefølje.

Regnskabet kan findes og læses her.

3.3. Dan Christensen gennemgik budgettet for 2019, udvisende et underskud på driften på – kr. 140.000,-, baseret på et overskud på kr. 105.000,- af værdipapirporteføljen. Budget 2019 kan ses her.

4.

Valg til bestyrelsen.

4.1 På valg:

Per F. Sørensen, Bo-Glas A/S, ønsker ikke genvalg.

Jens Warny Nielsen, Glaspartner A/S, ønsker ikke genvalg.

-oOo-

Jens Warny Nielsen, Glaspartner A/S,

udtræder pga. salg af sin virksomhed.

Dan Christensen, tidl. Niels Juel Pedersen A/S,

ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. jobskifte.

-oOo-

4.2 Bestyrelsens kandidater til nyvalg:

Direktør Ib Madsen, Glaspartner A/S, 6715 Esbjerg

Direktør Jens Otto Damborg, Rømer Glas A/S, 7500 Holstebro

Direktør Christian Larsen, Glaseksperten A/S, 9800 Hjørring

Salgsdirektør, COO, Klaus Brøndum Dorin, Bo-Glas A/S, 9700 Brønderslev

4.2.1 Samtlige opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt med bifald.

4.2.2 Det betyder, at Glasindustrien i det kommende bestyrelses-år arbejder med en bestyrelse på otte medlemmer mod før syv.

4.3 Bestyrelsen ser efter konstituering således ud

Michael Stappert, markedschef i Glassolutions Saint-Gobain A/S, formand

Michael Holme Knudsen, direktør, Nordisk Glas A/S, næstformand

Jens Otto Damborg, direktør, Rømer Glas A/S, kasserer

Poul Erik Winther, direktør, Glascom A/S

Dorthe Horup, direktør, partner, Ventana Glas A/S

Ib Madsen, direktør, Glaspartner A/S

Christian Larsen, direktør, Glaseksperten A/S

Klaus Brøndum Dorin, salgsdirektør, Bo-Glas A/S

5.

Valg af revisor.

5.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af

Funder & Ostenfeld Revisionsanpartsselskab, 4700 Næstved

5.2 Genvalget vedtaget med bifald

6.

Indkomne forslag.

Ved redaktionens slutning forelå ingen forslag.

7.

7.1 Michael Stappert modtog ordet og takkede for en god generalforsamling med anerkendelse af et stort arbejde i årets løb.

7.2 Formanden introducerede derefter et nyt begreb i den danske glasbranche og i forbindelse med årsmøderne i Glasindustrien: Hædersgæsten. Glasindustrien ønsker, når anledning byder sig, at invitere en gæst i eller udenfor medlemskredsen, som har gjort en særlig indsats for bygningsglassets udvikling i Danmark i almindelighed og for Glasindustrien i særdeleshed.

7.3 Den første hædersgæst blev præsenteret: Fhv. forretningsfører i Glasindustrien, Poul Thorsen. Poul Thorsen virkede utrætteligt som administrator for foreningen i perioden 1990 – 2012 og sikrede Glasindustrien stor fremgang. Særligt udmærkede Poul Thorsen sig i forbindelse med den effektive kampagne for anvendelsen af energiruder med tegneren Jørgen Mogensens figurer Poeten og Lillemor som kampagnens stjerner.

 ----------------------

Beretning 2018

Aflagt på generalforsamling og årsmøde 10. maj 2019 i Aarhus.

Det er altid nemmere at aflægge beretning for en virksomhed eller forening, når udviklingen har været positiv. Jeg kan derfor glæde mig over for andet år i træk at stå her foran jer med et stort smil på læben.

For Glasindustrien er i god gænge. Sådan set i droneperspektiv. Selvfølgelig er der de mere komplekse opgaver og udfordringer på vejen; ikke alt lykkes, men som det er moderne at sige: Fejl skal man begå, for det er dem, vi lærer af. 

En statusopgørelse, som jeg har glædet mig til at give jer, er, at vores medlemstal er stabilt med en lille pil opad i det forgangne år.  Historisk har vi jo haft en fin fremgang fra 28 medlemmer i 2014 til de 43, vi er i dag med flere på vej.

For nylig har vi budt Onlevel og Djóni Ziska velkommen og har også den store glæde, at Djóni er her i dag. Onlevel er en af de store udbydere af værnløsninger.

Vi kan i dag derfor med tilfredshed konstatere, at vi har både Q-railing og Lars Christensen, C.R Laurence,  Hansen Lellinge med Jørn Lund og Onlevel med i Glasindustrien. 

Senest har også entreprenørkoncernen Per Aarsleff A/S valgt at slutte sig til vores forening. Det er vi rigtig glade for. For jo flere vi er, des tydeligere kan vi tale.

Desværre er der så også et par medlemmer, som har forladt os.

Samlex og Mogens Lilleris har indstillet virksomheden og er derfor udmeldt.

Dana Glas gennemgik et ejerskifte for et par år siden og nedlagde sin rudeproduktion; efterfølgende har ejerne Anne og Ole Stie valgt at gå ud af foreningen efter mange års medlemskab. Det sker pr. 1. juni i år.

CW|A ved Martin Lading har valgt at være medlem i Alufacadesektionen under Dansk Byggeri, som er medlem hos os. Derfor fortsætter Martin Lading som medlem af Glasindustriens Teknikudvalg. 

Der er også grund til at hæfte sig ved, at sekretariatet investerer kræfter i at kommunikere med potentielle nye medlemmer. For at bringe dem i spil holdes der introduktionsmøder; og selv om ikke alle fører til en underskrift, så bringer det alligevel Glasindustrien længere frem på scenen.

Jeg vil også gerne sige til jer alle sammen: Kender I en konkurrent eller kollegavirksomhed, som kunne have gavn af at være med, så giv et praj til Poul. Han skal nok overtage processen derfra.

Vi har gensidige medlemskaber med Alufacadesektionen under Dansk Byggeri og med vore nordiske søsterselskaber, Glasbranschföreningen i Sverige, Glass – og Fasadeforeningen i Norge og The Flat Glass Association of Finland, Tasolasiyhdistys Suomen.

Denne gensidighed betyder, at vi kommer tættere på hinanden og følger nøjere med i udviklingen i de andre organisationer. Det er er Life Long Learning.

Bestyrelsen og sekretariatet har arbejdet på fem platforme:

* Undervisning, uddannelse og videnformidling

* Markedsføring

* Forskning og udvikling

* Udgivelsesvirksomhed – i tæt samarbejde med Teknisk Udvalg

* Politisk arbejde

Desuden har vi internt formuleret et sæt regler og anvisninger for det arbejde, der udføres i bestyrelsen og sekretariatet; det er vores forretningsorden. Netop nu har vi tilføjet et kapitel om forretningsgangen i Teknisk Udvalg, så ingen er i tvivl om, hvordan processer og procedurer udføres.

Sidst, men bestemt ikke mindst har vi arbejdet på at sætte ord på Glasindustriens vision. Hvad er egentlig organisationens berettigelse og målsætning? Det vil fremgå ret tydeligt af den kommende beretning, men tænk over jeres ønsker til foreningen og lad os tage en åben plenumdebat herom efter beretningen.

Vi har i årets løb været engageret i at udvikle et undervisningsspor indenfor vores forening. Bestyrelsen har den opfattelse, at fordi anvendelsen af glas udvikler sig ekstremt i disse år, bør viden om materialet og evnen til at projektere og bygge med det følge med i den vækstkurve.

Vi har samtidig været bevidst om, at resurser og kompetencer til udvikling, markedsføring og gennemførelse skal trækkes fra samarbejdspartnere. Glasindustrien kan komme med idé og oplæg, men andre må gennemføre.

Derfor har vi talt indgående med DTU og med Glarmesterskolen på EUC Nordvest i Audebo i håb om, at vi sammen kan finde en vej.  Vi er endnu et godt stykke fra målet, men der er klart fremgang i processen. Jeg har selv deltaget i møder og Poul klarer resten.

   

En del af pensum i kurser og pensum kan tænkes at blive en dansk udgave af den svenske håndbog ’Bygga med Glas’.

Som et resultat af den nordiske dialog er vi i gang med at udføre en dansk bearbejdning, så håndbogen kan bruges ikke bare af glasfolk, men i lige så høj grad af rådgiverne. At den også skal indgå i et undervisningsmateriale er nærliggende.  

Som I ved, er det en kendt rutine i Glasindustrien at udarbejde publikationer. I årets løb har Teknisk Udvalg haft meget travlt, som det fremgik af Carl Axels indlæg.

Det nye er, at en håndbog om glas er en betydeligt mere udfordrende opgave både i volumen og økonomi. Budgettet for den danske udgave af håndbogen er på en lille halv million; en stor mundfuld for vores forening. Derfor er vi også her i færd med at søge samarbejdspartnere.

Publikationer og andre udgivelser er en måde at dele viden på. En anden er at mødes til særlige konferencer, hvor viden formidles gennem indlæg og diskussion med deltagerne.

Det skete i september, hvor Glasindustrien afviklede sin egen temadag med 45 tilhørere i salen og en stribe gode indlægsholdere; det blev til et arrangement, som vi også har fået en del gode anmeldelser af. 

Desværre var rådgiverne noget fraværende. Det har vi en plan om at råde bod på en kommende arkitektkonference sammen med DTU.

Der er også en del publikationer vej, som kan danne baggrund for temaarrangementer: Eksempler er Glasværn 2020, Glas & Brand samt den omtalte håndbog, når den engang er klar.

Indenfor videnformidling har vi jo vores kontaktpunkt på glasindustrien.dk. Det bruges flittigt af ikke mindst rådgiverne til faglige konsultationer, og sekretariatet svarer hvert år på omkring 100 henvendelser.

Hvor særlig viden er efterspurgt, inddrages Teknisk Udvalg og Carl Axel Lorentzen. 

Det er også indenfor udgivelser, at vi har vort fortsatte samarbejde med Glarmesterlauget i Danmark i Glasteknisk Forening. Foreningens foreløbig eneste formål er at udgive bladet GLAS. Den opgave indebærer nogle praktiske krav, som parterne i Glasteknisk Forening havde svært ved at imødekomme, fx indenfor styring og distribution.

Det førte til, at vi i enighed i foreningen valgte at sende den totale opgave i udbud for at lade et professionelt forlag over den. Hugin Media i Hillerød vandt opgaven.

 

Arbejdet styres nu i et redaktionsudvalg, hvor Poul er med og forsøger at få vores emner fremmet ved bordet. Han siger, at det langt fra er nemt! Men det første GLAS er udkommet under den nye ledelse.

Og udkommet er alligevel foreløbig så godt, at vi har valgt at fortsætte i samarbejdet.

Som de fleste af jer ved, er det Glasindustriens medlemmer, der mere end nogen andre danner det økonomiske fundament under GLAS. Så, at vi fortsætter med vores støtte, er ret afgørende for, om byggebranchen har et nationalt dækkende, glasfagligt printmedie.

Vi kunne godt levere et bedre produkt selv, men det ville i så fald blive fra en digital platform. 7.7 Hvis I har synspunkter og kommentarer om det emne, så kom frit frem!      

I efteråret var de fleste danske glasfolk – herunder mange af jer - til Glasstec i Düsseldorf.

Det blev igen en god messe om glas med præsentation af de seneste nyheder samtidig med, at vi fik lejlighed til at pleje netværket under Glasindustriens traditionsrige aftenmøde på restauranten Zum Schlüssel. Her var der som vanligt en stor og hjertelig tilslutning.

Indenfor forskning og udvikling af nye værktøjer har vi samarbejdet med SBi om opdateringen af anvisningen af SBi215, nu med et beregningsgrundlag for 3-lags ruder. SBi2015 årgang 2019 blev færdig i sidste halvdel af 2018.

Vi gik derefter i gang med at udvikle tilhørende tabelværktøjer til glasdimensionering, som er nødvendige for at kunne arbejde effektivt med SBi 215 i den løbende projektering.

Opgaven blev løst i et økonomisk samarbejde med Vinduesindustrien.

Rådgiverne ingeniør Lars G. Jørgensen fra Ole G. Jørgensen AS og CW|A med civilingeniør Martin Lading i spidsen blev overdraget arbejdet med at udvikle dimensioneringstabellerne.  

Efterfølgende er værktøjerne blevet budt velkommen fra mange sider, men der har også været kritik.

Den er bl.a. kommet fra nogle af Vinduesindustriens større medlemmer; ikke fordi tabellerne er forkerte, men fordi de glasdimensioner, der er resultatet af de nye regler i SBi 215, er overraskende – især for de mindre rudeformater.

Vores reaktion overfor kritikken har været, at man rejser den det forkerte sted og i stedet bør rette den til SBi. Vores tabelværktøjer bygger på BR18 og regelsættes i anvisning 215.

Hvor det hele ender, ved vi ikke rigtig endnu, men vi føler os på sikker grund mht. de nye dimensioneringstabeller, som derfor også snarest vil komme online på glasindustrien.dk.

Videre i samme afdeling har vi i dialog med den svenske Glasbranschföreningen sonderet mulighederne for at bearbejde og ’fordanske’ det software-baserede værktøj Clearsight 1.0, der kan anvendes til bl.a. dimensioneringsberegninger i 3-lags ruder og lamineret glas.

Clearsight er udviklet af Glasbranschföreningen sammen med Balkongföreningen og Planglasföreningen med MTK og Glascentrum som vigtige aktører.

Medlem af Teknisk Udvalg, Martin Lading, har også her været på arbejde og leveret en vurdering af potentialet i Clearsight 1.0. Det har han netop fortalt jer om, så derfor behøver jeg ikke komme nærmere ind på det.

I det politiske arbejde har vi været glade for at være inviteret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til at deltage i det udviklingsarbejde, som skal føre til et nyt energimærke til bygninger i Danmark.  

Vi har været repræsenteret til en række møder i ministeriet, møder, hvis udkomme nu evalueres og danner basis for et fortsat arbejde i følgegrupper, nedsat af ministeriet. Også her får Glasindustrien en plads. 

Endvidere har vi overvåget idriftsættelsen af Bygningsreglementets særlige Vejledning om glaspartier , glasflader og værn af glas i Bygninger, som kom til at erstatte den gamle DS/INF 119 fra 2007 om bl.a. anvendelsen af sikkerhedsglas.

Vi mener fortsat, at BR i sin nye vejledning er for upræcis i sine krav og specifikationer vedr. anvendelsen af sikkerhedsglas.

Glasindustrien har derfor i samarbejde med Glarmesterlauget i Danmark bedt TBST om et møde for at uddybe og præcisere vores forslag til forbedringer. Vi sendte et brev til Styrelsen i januar og har ikke fået svar endnu.

Noget bedre går det fremad med den nordiske dialog, hvor der er en livlig udveksling af erfaringer mellem os og vore nordiske ’søstre’ i Norge, Sverige og Finland.

Som vi fortalte sidste år er der nu tradition for at mødes en gang om året hos hinanden efter tur. I år er det Glasindustrien, der er vært, og vi planlægger to dages konference på BLOX i København.

Her drøftes alle aktuelle glasemner, inklusive det altid aktuelle spørgsmål om kvaliteten af lamineret glas. Men også brandglas, sikringsglas og software til kalkulation af 3-lags ruder er på dagsorden, hvor der også bliver udvekslet erfaringer med uddannelse.  

Mht. bestyrelsens ansvar for forvaltningen af Glasindustriens formue, vil Dan lige om lidt få ordet for at fortælle om den del af arbejdet.

Jeg vil bare tilføje, at det har været et spændende år med bl.a. et godt møde med vores bankforbindelse, Nordea i Ringsted, som hjalp os med indsigt i investorens mange udfordringer.

Jeg håber, at I nu er tilpas imponeret til at indse, at et sådant aktivitetsniveau og tempo ikke kan opretholdes uden, at det kræver en del arbejdstimer og kræfter.

Samtidig er der omkostninger ved at udarbejde og opdatere publikationer og ved at udvikle nye programmer og beregningsværktøjer.

Det er længe siden, kontingentet for jeres medlemskab af Glasindustrien har været reguleret. Så længe, at jeg i hvert fald ikke kan huske det.

Bestyrelsen foreslår derfor, at tiden nu er moden til en beskeden forhøjelse, men dog stor nok til, at vi kan finansiere de aktuelle og fremtidige aktiviteter     

Bestyrelsen foreslår disse satser:

Fuldt medlemskab: Kr. 850,- for de første 30 ansatte og kr. 530,- pr. ansat derover (i dag kr. 800/500)

Associeret medlemskab: € 1575 p.a. (fra € 1500)

Minimumskontingent: Kr. 7.500,-/kr. 18.500 efter omsætning kr. 20 mio.(i dag kr. 7000,-/kr. 17.500,-)

Har forsamlingen kommentarer hertil?

Endelig er det bestyrelsens opfattelse, at en synliggørelse og italesættelse af Glasindustriens formål og rolle i byggeriets forsyningskæde er vigtige emner at beskæftige sig med.

Vi oplever fra tid til anden, at potentielle medlemmer af foreningen stiller spørgsmål om, hvorfor de skal bruge tid på os? Eller at eksisterende medlemmer begynder at overveje, om de egentlig har behov for at være med i Glasindustrien.

Vi har udarbejdet en god, uddybende tekst med en beskrivelse af Glasindustrien og de fordele, vi alle opnår ved at arbejde og forhandle sammen og ved at tale med én røst.

Men der er brug for, at vi med få ord fortæller omverden, hvad Glasindustriens målsætning er. Det er det, man på moderne dansk også kalder en visionserklæring.

Bestyrelsens forslag til en vision for Glasindustrien 2020 lyder:

GLASINDUSTRIEN ønsker at være samlingspunkt for  samtlige kompetencer indenfor tekniske, miljømæssige, politiske og uddannelsesmæssige spørgsmål om bygningsglas. 

og på engelsk: 

GLASINDUSTRIEN AIMS TO POOL THE COMPLETE COMPETENCE AND EXCELLENCE IN BUILDING GLASS ISSUES, SUSTAINABLY, POLITICALLY AND EDUCATIONALLY

 

Vi hører gerne jeres kommentarer og bidrag? Vi kan tage nogle af dem nu, og derefter er man også velkommen til at kontakte sekretariatet med sine forslag. Ring eller skriv til Poul på gs@glasindustrien.dk.