GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2018

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2018

Her findes alle dokumenter, der vedrører GLASINDUSTRIENS årsmøde 2018 med generalforsamling og redegørelse fra Teknisk Udvalg. 

Beretningen kan også læses er på siden

 

GENERALFORSAMLING 2018

BERETNING

Af Michael Stappert,

formand 

BERETNING Generalforsamling 2018

Det er min første beretning som formand for GLASINDUSTRIEN.

Derfor er det også positivt, at det er en beretning, der spejler fremgang, optimisme og vækst på alle fronter: markedsføring, hjemmeside og kommunikation, vores solide og værdsætte publikationer, uddannelse og faglig dialog, Glasindustriens Garantisikring, samarbejde og lobbyisme, medlemsvækst.

En del foreninger og organisationer kæmper for deres eksistens, og vi har vi en flot medlemsvækst.  Vi nærmer os nu 40! Det er en flot fremgang på to år! Det sker ikke af sig selv; og det sker ikke, hvis man ikke har noget at byde på.

En glædelig tendens er også, at nogle af de nye medlemmer kommer fra andre led i forsyningskæden end der, hvor vi oftest rekrutterer fra; f.eks. virksomheder med spidskompetence indenfor montage - som Global Lift Group Danmark - eller med særlig indsigt i design og innovation, når det gælder f.eks. lydisolering og solafskærmning, som vores nye medlem Art Andersen og Jørn Krab. Vi har også haft nye forespørgsler mhp. medlemskab fra andre udenlandske firmaer, hvilket har foranlediget, at vi har fået udført en certificeret oversættelse af vore vedtægter til engelsk, så vedtægterne nu kan anvendes af virksomheder udenfor Danmark. 

De øvrige nye i familien i 2016 og 2017 er Mirit Glas, Q-railing Scandinavia, Center for Glas og Vinduer på Teknologisk Institut, Curtain Wall Adviser, Propeel / Resurface, Hansen Lellinge og Schüco International. Flere har ytret interesse, så der er grund til at tro, at fremgangen fortsætter.        

HUSET har siden september 2017 været officiel hjemadresse for GLASINDUSTRIEN. Efter afskeden med Dansk Byggeri stod vi med den udfordring, at vores selskab ifølge lovgivningen skal have en fysisk adresse, også selv om vi i det daglige ikke har behov for kontorfaciliteter. Meget kan jo klares med mail og internet i det daglige. Bestyrelsen vurderede en række muligheder – f.eks. også de meget populære kontorhoteller – men HUSET vandt, fordi samarbejdet med HUSET indebærer mere end en fysisk adresse, nemlig professionel sparring og partnerskab.

Som tilfældet er for os, er byggeteknik, -materialer og -metoder også hverdagen for HUSETS medarbejdere og funktioner. Det gav HUSET en stor fordel, som i sidste ende betød, at HUSET blev valgt som nyt hjem for GLASINDUSTRIEN. 

Året har budt på en række spændende opgaver, hvor jeg vil nævne nogle af de vigtigste:

Vi har i dialog med Statens Byggeforskningsinstitut deltaget i udviklingen af en opdateret anvisning 215 om Dimensionering af glas i klimaskærmen. Opdateringen med dimensionering af 3-lags ruder har været længe undervejs og været stærkt tiltrængt, efterhånden som anvendelsen af 3-lags ruder er blevet standard. GLASINDUSTRIEN har både deltaget i finansieringen og den tekniske dialog om den nye anvisning, som i slutningen af 2017 forelå i en endelig høringsudgave. Den udgave er nu blevet kommenteret og er på vej ud i sin endelige form. Bestyrelsen har nu taget initiativ til, at arbejde på at anvisning 215 suppleres med et dimensionerings-værktøj i lighed med det, vi tilbyder på 2-lags ruder. Det kan udarbejdes på nationalt plan, f.eks. i samarbejde med en rådgivervirksomhed som Glasfakta; men det er også en mulighed at udvikle et sådant værktøj i et nordisk regi, så omkostningerne kan fordeles mellem de fire nordiske lande med afsæt i nogenlunde samme klimadata. Forhandlinger om det er i gang med vore nordiske søsterorganisationer.

Vi har siden ultimo 2015 deltaget i et udviklingsarbejde sammen med Trafik-,  Bygge- og Boligstyrelsen for at forny den historiske anvisning DS/INF 119 om Anvendelsen af Sikkerhedsglas. Det er en dialog, der har været endog særdeles langvarig med flere møder hvor GLASINDUSTRIEN har deltaget med vores indsigt i skæreskader med glas og vores anbefalinger om at anvende sikkerhedsglas i boligers indretning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder fortsat på en ny anvisning, men GLASINDUSTRIEN er i tvivl om, hvorvidt vore anbefalinger vil blive fulgt. Vi har derfor valgt at udsende vores egen anvisning om sikkerhedsglas: Glassikre miljøer – Boligen, der bygger på solide erfaringer og statistiske oplysninger om indretning med glas – også vedr. de skader, der historisk er sket. Anvisningen er tilgængelig på hjemmesiden.

Det har været et travlt år for vores tekniske udvalg, ikke mindst med udviklingen af nye publikationer. Det har formanden for TU, Carl Axel Lorentzen opdateret os om. De er blevet arbejdet meget og det har ført til en del nye og reviderede publikation, som alle er tilgængelige på vores hjemmeside.

Det er et stort og værdifuldt arbejde, der udføres i teknisk udvalg og en indsats, der i sig selv er en betydelig del af berettigelsen for vores organisation.

Det er derfor også med stor glæde, at vi kan byde en aktuel udvidelse af teknisk udvalg velkommen. De er facaderådgiveren Martin Lading fra Curtain Wall Adviser, som har sagt ja til at tage plads i udvalget og stille sin store viden om glas, ruder og facader til rådighed. Martin er en af de få tekniske specialister herhjemme, der har en grundig akademisk baggrund for sit virke gennem en specialiseret uddannelse fra et af de førende tyske tekniske universiteter.

Samarbejde og dialog har været en betydelig del af arbejdet i 2017: Med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om sikkerhedsglas, med Statens Byggeforskningsinstitut om anvisning 215 og med Teknologisk Institut om en Glas- og Facadedag, som fandt sted i oktober 2017, og aktuelt er vi langt inde i en dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt om udviklingen af et nyt energimærke til bygninger. Ministeren ønsker sig et energimærke med stor synlighed og respekt. GLASINDUSTRIENS svar er, at det bør indeholde flere parametre end energiforbrug, f.eks. også bør der inkluderes dagslys og naturlig ventilation. Vi deltager i de løbende møder, som ministeren inviterer til, og giver vores mening til kende.

Glas- og Facadedagen d. 5. oktober 2017, hvor også Glarmesterlauget, Dansk Byggeri og Vinduesindustrien var partnere, blev afviklet med en pæn succes og 150 i salen på Teknologisk i Århus. Vi drog den erfaring, at den type samarbejdsprojekter med et bredt sigte kan plejes samtidig med, at vi selv har vores egne uafhængige kommunikations - og oplysningsambitioner. Denne aktivitet er blevet noget mere naturlig og tilgængelig efter, at vi er blevet en del af HUSET, som gennem MOLIO udvikler og arrangerer både kurser og konferencer.

Derfor besluttede bestyrelsen på sit møde i februar, at GLASINDUSTRIEN selv ville udbyde en temadag med et snævert og skarpt fokus på ikke bare glas og ruder, men på vore aktuelle publikationer. På rekordtid har vi fået det sat i søen, så GLASINDUSTRIEN er klar med sin egen temadag 31. maj her i HUSET. Emnerne bliver sikkerhedsglas, rude – og facademontage, elevatorglas, dynamisk solafskærmning, mærkning af glas og glas til at gå på. Afhængig af tilslutningen om dette pilotarrangement følger der flere.             

Temadagen er et godt eksempel på, hvad vi som organisation nu mestrer. Det er hensigten at fortsætte ud ad den vej ved f.eks. at være partner med MOLIO i udviklingen af en mulig glasrådgiver-uddannelse. Det er vores indtryk, at der vil være en betydelig efterspørgsel på sådan et uddannelsesforløb; MOLIO har leveret den første opskrift på, hvordan uddannelsen kunne se ud. Vi håber på at være i luften med projektet senere i år.

Samtidig planlægger vi kortere introduktionskurser – på f.eks. en halv dag – når vigtige publikationer står foran en udgivelse. Første afprøvning af det bliver, når vi nærmer os klargøringen af GLASVÆRN 2019, hvor vi vil ønske at fra input fra markedets førende aktører, som også er medlemmer i GLASINDUSTRIEN.      

Den slags aktiviteter er videndeling, men også markedsføring, fordi vi udbreder kendskabet til foreningen gennem temadage og kurser. De faglige konsultationer, som internet besøgende kan opnå via kontakt-funktionen udvider også kendskabsgraden til GLASINDUSTRIEN, og endelig har vi i dette forår indledt et samarbejde med internetplatformene Building Supply, Licitationenog MesterTidende. Når vi udsender nyheder med nyhedsbrev på vores hjemmeside – normalt 2-3 gange om måneden -  udkommer de samtidig på de andre eksterne nyhedsmedier.

Det hører også med til markedsføringsaktiviteterne, at sekretariatet aflægger besøg ude i virksomhederne, ikke bare hos medlemmer, men efter behov også hos potentielle medlemmer. Sådan et besøg kan være det sidste skub, der skal til for, at en virksomhed finder vejen ind i vores forening.

 

Jeg har nævnt vores samarbejde med styrelser og ministerier; også andre beslægtede foreninger og organisationer er med i vores netværk, som i årets løb er blevet udvidet og styrket. Vi er fortsat i samarbejdet Glasteknisk Forening sammen med Glarmesterlauget i Danmark. Formålet er at udgive fagbladet GLAS. Her er partnerkonceptet blevet en stor succes med nu ti partnere, der er med til at udvikle fagbladet i en retning, som partnerne ønsker og, som har skabt økonomi til bl.a. at give distributionen et kvalitetsløft. Vi tager løbende stilling til samarbejdet i takt med udviklingen af bladet. Så længe deltagelsen er udgiftsneutral. er der grund til at fortsætte.

Det samme kan man sige om deltagelsen i koordinationsudvalget med Vinduesindustrien og AFS, Alufacade-Sektionen i Dansk Byggeri. Foreløbig har det ikke givet os det store udbytte, men det har heller ikke kostet andet end de timer, vi har lagt i møderne. 

Vi er meget fortrøstningsfuld mht. det nordiske samarbejde, som blev annonceret på årsmødet 2017. Det blev skudt i gang på Glasstec i Düsseldorf 2016, og vi kan se, at der er mange gode viljer omkring bordet. Den nordiske dialog har også ført til konkrete resultater i form af erfaringsudveksling om f.eks. laminerede løsninger og sikkerhedsglas i boliger, der er to centrale emner. De fire søsterorganisationer mødes en gang om året, i 2017 var vi i Oslo og i år i Finland, hvor Carl Axel Lorentzen og Poul Sabroe var til nordisk møde i to dage. Lige nu forhandles om et sæt fælles regler for løsninger med 3-lags ruder, herunder en dimensioneringstabel, ligesom der udveksles nye erfaringer om laminerede løsninger og sikkerhedsglas i boliger; nu sker det på baggrund af GLASINDUSTRIENS netop udgivne publikation med vore anbefalinger, der sikrer boligens glasanvendelse betydeligt bedre end det, som BR aktuelt foreskriver.  

Også et vist europæisk samarbejde finder sted, om end endnu på et beskedent plan. Det skyldes, at vi fortsat overvejer, om den rigtige vej for os er at gå ind i den europæiske organisation Glass for Europe. Deltagelse her vil medføre endnu mere arbejde i sekretariatet og flere rejseomkostninger. Foreløbig har vi ikke fundet, at udbyttet står mål med den investering.

 

Vi har i årets løb også været optaget af at sikre en juridisk korrekt og retvisende beskrivelse af det arbejde, som finder sted i GLASINDUSTRIENS sekretariat, bestyrelse, formandskab og garantisikring, herunder GTC-certificeringen. Hidtil har disse funktioner ganske vist fungeret i praksis, men uden en detaljeret beskrivelse af de processer, som udfoldes i det løbende arbejde.

I tilfælde af en revision eller, hvis et uventet og pludseligt skifte skulle finde sted på centrale poster, er det en fordel at have alle funktioner beskrevet korrekt, retvisende og opdateret. Derfor har sekretariat og formandskab i 2017 udarbejdet en fuldstændig forretningsorden og funktionsbeskrivelse for bestyrelse, sekretariat, formand, næstformand, kasserer, bestyrelsens medlemmer, processer i Glasindustriens Garantisikring samt GTC, herunder optagelse og godkendelse af nye medlemmer i både GLASINDUSTRIEN og Glasindustriens Garantisikring.

Med hensyn til GTC, certificeringsordningen, der ligger bag Glasindustriens Garantisikring, udløb en række udstedte certifikater i dette forår. De er alle blevet fornyet efter de gældende bestemmelser pr. 1.1.2018 med en løbetid på tre år. Fornyelse finder automatisk sted hvert 3. år under forudsætning af, at produktionsforhold er uændrede, at forholdene er auditerede og, at certifikatets ihændehaver ønsker fornyelse.

Glasindustriens Garantisikring fortsætter ligeledes uændret uden behov for store kursjusteringer. Økonomien blev i 2016 lagt ind under GLASINDUSTRIEN, og mens de løbende sager styres af sekretariatet, tager formand og kasserer fra sag til sag stilling til erstatningsansvaret. Hidtil har den største udgiftspost koncentreret sig om konkursen efter GSK Glas i Kiel i 2013. Det er dog stadig ret beskedne beløb, der er tale om.

Vi har udvidet vores IT-platform en anelse for at gøre arbejde for sekretariatet og medlemmerne nemmere og hurtigere. Der er tale om et login-belagt og krypteret sektion på vores hjemmeside, hvor bestyrelsen kan kommunikere og modtage dokumenter både før og efter bestyrelsesmøder og i tiden ind imellem.

Det giver mindre papirudveksling, færre mails og mulighed for at holde internet baserede drøftelser mellem bestyrelsesmøder, hvis en sag kræver hastig handling. Teknisk udvalg har fået samme mulighed med samme værktøj.

 

Når vi kigger fremad, kan jeg om den kommende bestyrelses opgaver sige, at de i høj grad vil gå ud på at videreføre de gode takter, der nu er slået an.

Bestyrelsen bliver imidlertid ikke helt den samme, for Jens Otto Damborg, Rømer Glas, der sidste år gik af som formand, har efter otte års indsats i bestyrelsen meddelt, at han nu helt ønsker at overlade sin plads til nye kræfter.

Kandidaten til pladsen præsenterer vi under valg til bestyrelsen, men det er på sin plads her at takke Jens Otto Damborg for den både store og erfarne indsats, som han har leveret til stor gavn for foreningen.

Traditionen tro er vi tilstede på Glasstec i 2018 og vi inviterer vores medlemmer til en faglig og hyggelig aften onsdag den 24. oktober på restaurant Zum Schlüsseli Düsseldorfer Altstadt.

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle medlemmer i bestyrelsen for deres bidrag og støtte.

Det samme gælder vores sekretariat, som under Pouls Sabroes ledelse kører rigtig godt.  

Tak til teknisk udvalg for deres store bidrag og tak til alle medlemmer i Glasindustrien, som muliggør vores arbejde og indsats.

Jeg vil derfor slutte på samme måde, som jeg begyndte, nemlig med at glæde mig over det, vi har skabt og takke for den solide indsats!

 

04.05.2018, Michael Stappert