ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2017

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2017

BERETNING 

Overordnet set har det været et godt år for GLASINDUSTRIEN. Det har været et år med vækst i medlemstallet, med god aktivitet og ikke mindst med betydelig optimisme og en fornyet tro på fremtiden.

Det har også været et år, hvor vi har forberedt os på nye tider, hvor glas vil blive betragtet som et tematisk materiale til klimaskærmen af andre årsager end netop transparens og dagslys:

Reduktion af volumen, vægtreduktion, høj

isoleringsydelse, slanke proportioner, mindre fodaftryk, bæredygtighed, høj genanvendelsesfaktor. Det er en udvikling, der stiller krav til medlemmerne om at tænke i nye og anderledes baner.

 Samtidig ser vi en fremtid i møde, hvor glasfacaderne bliver dynamiske og interaktive. Endnu er vi i en spæd begyndelse, men det er vores forventning, at udviklingen kan komme til at gå meget hurtigt, når først der er slået hul på forsigtigheden.

'Vindueteket' på Villum Window Collection, maj 2017

 

 

 

 

 

 

I denne beretning fortæller vi om resultaterne indenfor foreningens fem arbejdsfelter:

1 Markedsføring og kommunikation,

2 medlemsaktiviteter,

3 udarbejdelsen af tekniske publikationer,

4 administrationen af Glasindustriens Garantisikring.

samt

5 samarbejde med organisationer og centraladministration ('lobbyisme')

Vi har leveret en stor og aktiv indsats i Trafik - og Byggestyrelsens høringsgruppe for udgivelse af en ny anvisning om sikkerhedsglas, der vil tydeliggøre og udbrede anvendelsen, ikke mindst i private boliger. Status på den nye anvisning er, at den vil blive klar til BR18. Carl Axel vil senere sige mere om det her forløb.

Vi har iværksat det nordiske samarbejde med vore søsterorganisationer med bl.a. møder i både Düsseldorf  (Glasstec) og Oslo i marts 2017. Deltagerne er Glas og Fassadeforening, Norge, den finske Flat Glass Association og svenske Planglasföreningen og Glasbranschförenigen samt Glarmesterlauget i Danmark, i alt seks organisationer.

Møderne har afsløret et udtalt behov for samarbejde og udveksling af erfaringer. Vi har hjulpet både Norge og Finland i deres arbejde med sikkerhedsglas, omvendt har vi fået inspiration fra vore nordiske partnere vedr. laminerede løsninger, glasværn og sikringsglas.

Vi har oprettet en fælles kommunikationsplatform på SharePoint, hvor vi løbende kan udveksle informationer.

Efter Glasstec i 2016 har vi ligeledes holdt kontakt til tyske og europæiske organisationer som Bundesverband Flachglas og Glass for Europe i Bruxelles, som gerne vil have os som medlem. Glasindustrien har for indeværende i samråd med vore nordiske søstre besluttet at opretholde dialogen og udveksle informationer med tyske Bundesverband og Bruxelles efter behov. P.t. indgår vi ikke i et medlemskab; men muligheden står åben, når vi mener, tiden er moden.

I årets løb har vi samtidig taget kontakt til Vinduesindustrien og Alufacadesektionen under Dansk Byggeri med henblik på at etablere et koordinationsudvalg; udvalget vil træde sammen 2-3 gange om året for at drøfte aktuelle sager, der måtte have fælles interesse og, hvor vi har fordel af at tale med fælles røst. Koordinationsudvalget har sit stiftende møde i København i næste uge (9.maj), hvor alle tre organisationer vil være til stede for at definere en række emner, der vil blive fokusområder i det første år.

I slutningen af februar var Glasindustrien på vores initiativ til et dialogmøde hos VELUX, som i dagspressen havde påpeget mulighederne for at påvirke udviklingen af EU's energipakke, der blev offentliggjort i 30. november 2016. Mødet konkluderede fokusområder, hvor VELUX som virksomhed og GLASINDUSTRIEN som organisation kan bistå hinanden.

Den fortsatte dialog udmønter sig i et samarbejde om formidling af Healthy Homes Barometer og Active House Alliance. 

I 2017 - nemlig den 5. oktober - kommer endvidere den store temadag, der afvikles i samarbejde md Vinduesindustrien og Glarmesterlauget i Danmark.

Dagen er p.t. under tilrettelægning med en del interessante forslag til indlægsholdere, fx Moe om nyt beregningsværktøj vedr. indeklima, BR18 ved Trafik - og Byggestyrelsen samt facadedesign og bæredygtighed, som Henning Larsen Arkitekter vil orientere om.

Endelig fik Danmark i slutningen af 2016 en ny regering. Glasindustrien har naturligvis reageret på det ved at præsentere sig selv overfor byggeriets nye minister, Ole Birk Olesen. Ministeren var så venlig at invitere til et orienterende møde i ministeriet 21. marts, hvor vi i fællesskab og i en god tone drøftede Glasindustriens mærkesager og det fremtidige samarbejde. Mødet har åbnet en stabil kommunikationskanal til Transport - Bygnings - og Boligministeriet, så vi til enhver tid kan få kontakt til ministeren gennem hans embedsværk.  

Indenfor markedsføring og kommunikation søsatte vi i 2016 den nye hjemmeside; det skete lige efter generalforsamlingen i Hjerting. Siden har vi modtaget mange positive reaktioner på glasindustrien.dk, som også har mange brugere og 'følgere', som det hedder på facebook-sprog; vi kan således konstatere, at brugerskaren er voksende hver gang, vi udsender nyheder. Det sker cirka hver 14. dag. 

Det er også planen at påbegynde en regelmæssig udsendelse af pressemeddelelser til fagmedierne, når mulighederne byder sig. Det skaber opmærksomhed og synlighed omkring vores forening som talerør.

En anden kontaktmåde til markedet er den faglige dialog, der vedligeholdes gennem de spørgsmål, vi modtager via glasindustrien.dk; måske vi også skal tilbyde kurser i glasrelaterede emner, måske i forbindelse med nye publikationer.

Samarbejdet i Glasteknisk Forening med Glarmesterlauget i Danmark som den anden halvdel er forløbet godt i året, som gik. Den nye 'annoncemodel' med partneraftaler med helside-annoncer i hver udgave har vist sig at fungere, fordi annonceringen også omfatter en vis adgang til redaktionelle budskaber og input til, hvordan diskursen om GLAS skal foregå i Danmark.

Den første partnerkonference fandt sted i januar, hvor fire ud af syv partnere var til stede: Snoer Glas, Glascom, Saint-Gobain og Niels Juel Pedersen. Konferencen gav et fint feedback til redaktionen af GLAS om både substans, form og distribution.

Som det ser ud lige nu, er det derfor bestyrelsens indstilling, at samarbejdet i Glasteknisk Forening bør fortsætte i sin nuværende form, foreløbig frem til næste generalforsamling i 2018.

Indenfor den interne kommunikation og kontakten til medlemmerne har sekretariatet kontinuerligt søgt kontakt til eksisterende medlemmer og til nye emner. I det forløbne år fx har sekretæren besøgt Q-railing i Glostrup, Mirit Glas i Herlev , Schüco - også i Hvidovre og Center for Glas og Vinduer på Teknologisk Institut i Tåstrup,  der alle er blandt årets nye medlemsvirksomheder. Mirit Glas er i dag repræsenteret ved Johan Stenfeldt og Jens Milbrat, mens Morten Jul Lægaard er mødt for Teknologisk.

Vi byder jer alle særligt velkommen.

Der er endvidere forarbejde i gang med andre virksomheder, der netop nu er på vej ind i GLASINDUSTRIEN for at deltage i det arbejde, som udføres på branchens vegne.

Til jer alle sammen: Hvis nogle af jer har behov for et besøg af Glasindustrien, og sekretæren ikke melder sig af sig selv, så tag kontakt. Poul Sabroe kommer gerne til kaffe.

Med tilgangen af nye medlemmer mønstrer vi i dag 25 ordinære medlemmer og 12 associerede, i alt 37 virksomheder, der alle trækker på samme hammel for at skabe et godt vækstklima for de rigtige glasløsninger i Danmark.

I årets løb har den interne kommunikation bl.a. omfattet forhandlingerne om at opnå kompensation for PSO afgiften til de mest PSO-belastede af vore medlemmer.

Den mulighed benyttede Bo Glas og Glaseksperten sig af og modtog refusion samtidig med en ISO 50001 energicertificering, der var myndighedernes betingelse for at opnå kompensation.

Med hensyn til udarbejdelse og udgivelse af tekniske anvisninger og publikationer har året budt på god aktivitet; eksisterende er blevet opdateret, fx Glastag og Sikringsglas, mens andre er publikationer helt nye, fx Oversigten over Mærkning af Bygningsglas.

Glasindustriens tekniske udvalg har flere nye publikationer undervejs, fx om elevatorglas og om brandbeskyttende glasløsninger.  Endelig er forarbejdet med en opdatering af publikationen om Glasværn fra 2008 gået i gang.

Car Axel Lorentzen vil i sit indlæg senere fortælle meget mere om årets arbejde i teknisk udvalg.

Glasindustriens Garantisikring blev forud for sidste års generalforsamling sammenlagt med Glasindustrien til en samlet organisation med ét regnskab i stedet for to. Den fusion har nu fungeret upåklageligt i mere end et år.

Glasindustriens sekretariat har modtaget yderligere fem forsikringssager med forbindelse til produktionen hos GSK, der gik konkurs for et par år siden. De er alle blevet vurderet og accepteret som erstatningsberettigede.

At vi har set det sidste til GSK-sagerne tør vi ikke garantere, men heldigvis har de senest tilkomne tilfælde været små i forhold til den boligsag, vi havde i Århus i 2015-16.

Bestyrelsen har drøftet, hvordan garantistillelsen i Glasindustriens Garantisikring skal udformes i fremtiden? Behovet for forsikringsydelserne er faldende i takt med, at udstedte garantier over fem og 10 år udløber og i takt med, at produktionen af termoruder i Danmark er faldende.

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde med at udarbejde en fremtidssikret model for Glasindustriens Garantisikring vil fremlægge et forslag til generalforsamlingens godkendelse i 2018.

I slutningen af bestyrelsesåret - dvs. på bestyrelsesmøde i februar - traf bestyrelsen beslutning om, at arbejdet på posterne som formand og kasserer nu har nået et omfang, der kalder på en påskønnelse i form af et honorar, om end det i sagens natur og på baggrund af foreningens økonomi kun kan nå en symbolsk størrelse. En enig bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at formanden honoreres med kr. 50.000,- p.a. og kassereren med det halve, kr. 25.000,- p.a.

Samtidig har bestyrelsen på basis af timeopgørelser fra sekretariatet justeret sekretærhonoraret således, at Sabroe Media for sine samlede sekretariats-ydelser nu modtager kr. 15.000, pr. måned mod før kr. 12.000,-. Det beløb dækker medlemsservice, hjemmeside, forberedende bestyrelsesarbejde, forberedende generalforsamlingsarbejde, planlægning og rapportering.

Endelig vil jeg gerne fortælle jer, at bestyrelsen året igennem har haft et fornemt og frugtbart samarbejde og har opnået de flotte resultater, som denne beretning afspejler. Efter ophør af samarbejdet med Dansk Byggeri (vi er også udtrådt af Danske Byggematerialer) mødes vi efter tur hos hinanden.

Det fungerer fint.

Jeg vil slutte på samme måde, som jeg begyndte, nemlig med at takke for den solide indsats og samtidig benytte lejligheden til at sige tak til alle jer repræsentanter for vores fremgangsrige forening, tak for god støtte og loyal opbakning til vores arbejde!

Rigtig mange tak for året, der gik!