Ny opdateret vejledning om glasværn

Ny opdateret vejledning om glasværn

06. august 2021

Når glasværn vælges, kan varierende forudsætninger gøre sig gældende: Æstetik, myndighedskrav, standardkrav, branchevejledninger, praktiske forhold, risiko eller andet.

Af diplomingeniør IDA

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

Glasindustrien har netop udgivet vejledningen Glasværn august 2021, hvor der for otte specifikke montagemetoder er gennemregnet glastykkelser og formater baseret på gældende laster i EuroCodes og normale forudsætninger for glas.

Den opdaterede vejledning er dermed i overensstemmelse med BR18 og den tilhørende glasvejledning, med de nationale annekser for laster, nye standarder og med SBi-anvisning 215, 2. udgave (2018).

Vejledningen er gennemarbejdet, og glasdimensionerne er kontrolberegnet i alle de mest almindelige montagemetoder. Som noget nyt medtager Glasværn august 2021 en vejledning for montagemetoden, som baserer sig på indspænding med bolte på en side.

Bygningsreglementet angiver mange forudsætninger for glasværn i sin vejledning ’Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger’. Dertil kommer øvrige  forhold om dimensionering og bestemmelse af glaskonstruktioner og glas, enten som specifikke angivelser direkte i reglementet eller ved henvisninger til vejledninger, EuroCodes og standarder.

Nedenfor er vist de vigtigste forudsætninger fra bygningsmyndighederne, som skal opfyldes. Det er altid bygherrens ansvar, at det sker. Myndighederne foretager ikke kontrol, men går det galt, er det vigtigt at have dokumentationen i orden. Her er erfaringen, at når det er gået galt, er de grundlæggende forudsætninger ikke opfyldt, og der mangler dokumentation. Det er sjældent, at der er svigt i selve værnet, glasset eller glasfastholdelsen; men den korrekte dimensionering af konstruktionen er fraværende sammen med dimensioneringen af fastholdelsen til det egentlige bygværk.

 

Myndighedskrav mht. konstruktion

Når bygningsreglementet i sine vejledninger skriver ’kan’, betyder det ’skal’, med mindre man kan dokumentere alternativer, som opfylder formålet i den aktuelle situation. Man kan sige, at Bygningsreglementet angiver en ’best practice’, som ved dokumentation kan afviges.

I bygningsreglementet findes forudsætninger mht.

-laster (EuroCodes)

-værnhøjde

-personsikkerhed mht. glas

 

Last- og beregningsforudsætninger for konstruktioner

I BR18 er de  forudsætninger angivet, som generelt skal bruges ved dimensionering.

- Dimensionering af konstruktioner skal ske på grundlag af følgende Eurocodes med tilhørende danske annekser, siger Bygningsreglementet og nævner fx forudsætningen: ’DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, med DS/EN 1991-1-1 DK NA.’

Her ses bl.a.: DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-1: Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger’.

Specifikt for værn gælder:

’6.4(1) (Tabel 6.12) Vandret last på brystværn og skillevægge, der virker som rækværker.

Karakteristiske værdier i tabel 6.12 anvendes.

Tabel 6.12 – Vandret last på skillevægge og brystværn’.

I tabellen er angivet for hver bygningskategori (A-G) forudsætningerne for hvilke laster der skal anvendes.

Det forudsættes, at den horisontale nyttelast fra personer er 1200 mm over gulvkoten, i henhold til retningslinjerne i EuroCode. Se i øvrigt alle nationale annekser på www.eurocodes.dk/da. 

 

Glasværn iht. BR18

I bygningsreglementet er forudsætningen (BR18 Kap. 2 § 58 - §60):

’Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem.’

’Værn, udført af glas, skal udføres i overensstemmelse med §§ 238-241.’

 

Værnhøjde

I bygningsreglementets vejledning (BR18 Kap. 2) er forudsætningen:  Bestemmelsen anses som opfyldt, når: 1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m. 2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposer er mindst 0,90 m. 3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m. 4) Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk. 5) Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.
I SBi-anvisning 272 ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2018 - BR18 findes illustrationen:

 

Eksempel på udformning af værn og rækværk, der både gør det svært for små børn at presse kroppen igennem åbningerne og at klatre på værnet. Udformningen sikrer personer mod at falde ud over eller igennem åbninger.

 

Dimensionering af glas

BR18 kap. 15 Konstruktioner har ikke specifikationer for glas. I SBi-anvisning 272 læses bl.a. : Glaskonstruktioner er f.eks. ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 345-351, og skal dermed dokumenteres på anden vis. I denne sammenhæng omfatter glaskonstruktioner glas som en del af den bærende konstruktion.

Der findes ingen EuroCode for glas, men i SBI-anvisning 215 2. udg.: ’Dimensionering af glas i klimaskærmen’ giver retningslinjer for dimensionering af glas.

Glasindustrien har derfor genudgivet vejledningen: Glasværn August 2021, hvor der for otte specifikke montagemetoder er gennemregnet glastykkelser og formater baseret på gældende laster i EuroCodes og normale forudsætninger for glas.

 

Personsikkerhed mht. glasvalg

I BR18 er forudsætningerne for personsikkerhed mht. bygningsglasglas angivet i vejledningen

’Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger’, hvor personsikkerhedsglas er defineret iht. DS/EN 12600: Bygningsglas - Pendulprøvning - Slagprøvningsmetode for planglas. I BR18 er der ikke krav til modstandsklasser i forbindelse med glas, men der er krav om, at glasset skal være klassificeret.