Byggevareforordningen

Byggevareforordningen (CPR) bygger på det samme fundament af obligatoriske harmoniserede standarder og frivillige ETA'er som Byggevaredirektivet (CPD) og i dagligdagen er der ikke store ændringer, men du skal alligevel være opmærksom på en del ændringer i forhold til tidligere.

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager ellervideresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.

Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Særligt om glas og CE mærkning se mere på Byggevareinfo.

Se også Glasindustriens publikation Mærkning af Glas!