Love og standarder

Byggeloven regulerer det danske byggeri

Byggeloven er den grundlæggende lov inden for byggeri. Den har til formål bl.a. at sikre en tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende i det danske byggeri. Med hjemmel i byggeloven udfærdiger By- og Boligministeren et bygningsreglement.

Bygningsreglementet fastsætter de nærmere regler om udførelse og indretning af bygninger

Med udgangspunkt i byggeloven har By-og Boligministeren udsendt et bygningsreglement, der indeholder de specifikke regler om udførelse og indretning af bebyggelse. Det drejer sig bl.a. om sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige hensyn. Derudover indeholder bekendtgørelsen regler om tekniske installationer, benyttelse af målnormer, der kan fremme anvendelsen af standardiserede bygningsdele, installationsdele, m.m. Du kan læse mere om bygningsreglementet hos Erhvervs og Boligstyrelsen.

AB92

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter formodstående interesser og udgør derfor et afbalanceret sæt entreprisevilkår (agreed document).

Byggevaredirektivet overordnet

Byggevaredirektivets bestemmelser skal fremover opfyldes for at byggevarer lovligt kan markedsføres.

Glas i elevatorer

De særlige regler for Glas i elevatorer, udstedt af Arbejdstilsynet vedr. personelevatorer og persongodselevatorer kan findes her.