Byggevareforordningen

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig myndighed for byggevareforordningen. Som ansvarlig myndighed for byggevareforordningen, arbejder styrelsen løbende for, at kravene til byggevarer er med til at sikre et færdigt byggeri af høj kvalitet, med lavt energiforbrug, og som er sikkert og sundt at opholde sig i. Styrelsen har udarbejdet hjemmesiden Byggevareinfo.dk, hvor der findes information om byggevarer og CE-mærkning.

Sikkerhedsstyrelsen står for at gennemføre markedsovervågning af handlen med byggevarer. Markedsovervågningen sikrer, at byggevarer, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde, og handles i fair konkurrence.

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager ellervideresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.

Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

GLAS I ELEVATORER

De særlige regler for glas i elevatorer, dels i EN-standarder, dels i bekendtgørelser, udstedt af Arbejdstilsynet vedr. personelevatorer og persongodselevatorer kan findes i Glasindustriens gældende vejledning. Vejledningen kan findes her (kræver abonnement til biblioteket).

Særligt om glas og CE mærkning se mere på Byggevareinfo.

Se også Glasindustriens publikation Mærkning af Glas!