Love og bestemmelser

Byggeloven regulerer det danske byggeri

Byggeloven er den grundlæggende lov inden for byggeri. Den har til formål bl.a. at sikre en tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende i det danske byggeri. 

Med udgangspunkt i byggeloven har Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet udsendt et bygningsreglement, der indeholder de specifikke regler om udførelse og indretning af bebyggelse. Bygningsreglementet fastsætter de nærmere regler om udførelse og indretning af bygninger. Det drejer sig bl.a. om sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige hensyn. Derudover indeholder bekendtgørelsen regler om tekniske installationer, benyttelse af målnormer, der kan fremme anvendelsen af standardiserede bygningsdele, installationsdele, m.m.

Du kan læse mere om bygningsreglementet på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.

AB92

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) er udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter formodstående interesser og udgør derfor et afbalanceret sæt entreprisevilkår (agreed document).

BYGGEVAREFORORDNING 

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig myndighed for byggevareforordningen. Som ansvarlig myndighed for byggevareforordningen, arbejder styrelsen løbende for, at kravene til byggevarer er med til at sikre et færdigt byggeri af høj kvalitet, med lavt energiforbrug, og som er sikkert og sundt at opholde sig i. Styrelsen har udarbejdet hjemmesiden Byggevareinfo.dk, hvor der findes information om byggevarer og CE-mærkning.

Sikkerhedsstyrelsen står for at gennemføre markedsovervågning af handlen med byggevarer. Markedsovervågningen sikrer, at byggevarer, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde, og handles i fair konkurrence.

GLAS I ELEVATORER

De særlige regler for glas i elevatorer kan findes i Glasindustriens gældende vejledning, Glas til Elevatorer. Vejledningen kan findes her (kræver abonnement til biblioteket). 

Reglerne er udarbejdet med afsæt i EN-standarder og bekendtgørelser, udstedt af Arbejdstilsynet vedr. personelevatorer og persongodselevatorer.