ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2016

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2016

Beretning ved Glasindustriens generalforsamling 2016

De vigtigste aktiviteter i vores forening er arbejdet i teknisk udvalg og deres udgivelser, hjemmesiden og de løbende nyheder dér, og de faglige og kollegiale arrangementer i branchen.
Det er derfor de temaer, der har præget året i foreningen, og som jeg her vil koncentrere mig om.

Teknisk udvalg og udgivelserne
Det samarbejdet med Glasfakta og Carl Axel Lorentzen om vores tekniske udvalg fungerer godt. Udvalget har mødtes jævnligt, og en til to gange om året er der et fælles møde mellem bestyrelsen og teknisk udvalg. På den måde har vi en god koordinering af aktiviteterne.
I juli lagde vi et datablad om lamineret glas ud på hjemmesiden. Det skulle supplere publikationen ”Lamineret glas, mange varianter” fra marts måned samme år. I september kunne vi lægge yderligere to publikationer fra teknisk udvalg ud på hjemmesiden, denne gang om sikringsglas i privatboliger og om indeklima og glas. Endelig kom i januar en længe ventet publikation om glassikre miljøer – boliger, og på et bestyrelsesmøde i formiddag, har bestyrelsen haft en udgivelse om kondens på glas til godkendelse. Også den kommer snarest ud på hjemmesiden.

Hjemmesiden og vidensspredning
Vores hjemmeside er stadig stedet, man naturligt vil kigge hen, hvis man har brug for teknisk viden om glas. Vi har en fast aftale med journalist Poul Sabroe om at levere artikler til hjemmesiden, og ca. 2 gange hver måned lægger vi spændende artikler ud på hjemmesiden. Ved at sende en mail om hver ny artikel til alle på vores nyhedsbrevslister, når vi tæt ved 1.400 branchepersoner, arkitekter og ingeniører med hver eneste artikel.
Vi kan desuden se, at der er god efterspørgsel efter vores tekniske publikationer på hjemmesiden. Det bekræfter os i, at hjemmesiden virker efter hensigten, og at Glasindustrien dermed udfylder sin rolle som samlingssted for teknisk fælleseje omkring glas.
Endelig har vi i fællesskab med Glarmesterlauget dannet Glasteknisk Forening, der har som sin opgave at udgive magasinet GLAS. GLAS udkommer 4 gange årligt. Glarmesterlauget trækker en stor del af læsset med magasinet, hvilket vi er taknemmelige for. Økonomien i bladet løber kun næsten rundt, men i bestyrelsen har vi prioriteret at bruge nogle ressourcer på at have et godt og lødigt brancheblad om glas i byggeriet for professionelle.

Ny viden
Ved siden af at sprede den viden, der allerede er tilgængelig, har vi også en vigtig opgave med at støtte ny viden på vores område. Det sker helt oplagt gennem arbejdet i teknisk udvalg, men vi gør det også på andre fronter.
På budgettet for 2014 havde vi sat penge af til at støtte et PhD-projekt om glas i en bæredygtig byggekultur. Projektet indgik som et af i alt tre PhD-projekter under en fælles overskrift om Fremtidens Bæredygtige Glasarkitektur. Desværre lykkedes det ikke folkene bag at skaffe tilstrækkelig finansiering til at få projekterne i luften.
Heller ikke opdateringen af SBi-anvisning 215 om dimensionering af glas, som vi ellers havde besluttet at støtte i budgettet for 2014 er blevet til noget. Det er vi kede af – der er stort behov for enighed om dimensioneringen.
Til gengæld har vi selv taget initiativ til at få opdateret vores gamle beregningsprogram. TI arbejder lige nu på at lægge sidste hånd på vores beregningsprogram, så det igen er fuldt opdateret. Bestyrelsen har besluttet at betale opdateringen ud af foreningens midler og stille programmet gratis til rådighed for medlemmerne via login på hjemmesiden. Til gengæld skal alle andre købe en licens og derved bidrage til finansieringen. Os bekendt findes der intet tilsvarende program nogen steder i Europa, så vi ser et ganske godt potentiale i også at sælge licenser ud over landets grænser.

Kollegiale arrangementer
Generalforsamlingsdagen er det årlige arrangement, hvor vi internt i Glasindustrien holder en god netværksdag. Det gør vi igen i år, og det er en dag, vi i bestyrelsen ser frem til hver gang.
I år besluttede vi at indstifte en ny tradition med at tilbyde medlemmer og deres medarbejdere en hyggelig aften med mad og drikke betalt i forbindelse med deltagelse på Glasstec i Düssedorf i oktober. Vi havde en rigtig hyggelig aften med mange gæster, så det ligger allerede i kortene, at vi vil gentage successen næste gang i 2016.
I Glasteknisk Forening holdt vi sammen med Glarmesterlauget Glasdag 2015 i marts hos Niels Juel Pedersen i Næstved, hvor de mange deltagere kunne høre om særlige glasprojekter for de almindelige boligejere og om de produkter, der tilbydes denne kundegruppe.
Ligeledes i marts holdt Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri sin Vindues- og Facadedag i Middelfart. Også her var der et meget interessant fagligt program om bæredygtighed og indeklima i relation til især facadesystemerne. Denne dag lå så tæt på vores egen Glasdag, at mange følte sig nødsaget til at vælge imellem dem. Det er vi egentlig kede af, så til næste år vil vi arbejde for, at de to gode arrangementer bliver skilt mere fra hinanden.

Sekretariatet
Uden en god ramme for foreningen og dens administration, kan vi ikke fungere. Derfor må jeg også bruge et øjeblik på vores sekretariatsaftale med Dansk Byggeri, som nu har kørt lidt mere end to år.
Dansk Byggeri har grebet opgaven med vores sekretariat på udmærket vis, og foreningen er administrativt i en god gænge. Men uafhængigt heraf har vi måttet erkende, at vi i Glasindustrien er nødt til at sætte kontingentet ned for at holde på vores store medlemmer og på vores udenlandske medlemmer, som betaler meget høje kontingenter. Derfor vil vi her på generalforsamlingen fortælle om det fremtidige lavere kontingent, og om hvordan det påvirker foreningens økonomi. I har hver især fået en meddelelse om, hvad det betyder for jeres virksomhed.
Med en lavere kontingentindtægt kan vi ikke længere få økonomi i at have et selvstændigt sekretariat. Bestyrelsen har derfor opsagt samarbejdet med Dansk Byggeri med virkning fra 30. juni, hvorefter vi vil drive Glasindustrien videre i et samarbejde mellem bestyrelsens medlemmer og med lidt tilkøb af støtte fra Poul Sabroe til at vedligeholde hjemmeside m.v.
Vi er kede af at sige farvel til Dansk Byggeri, som vi har været glade for at arbejde sammen med. Helt slipper vi dog ikke forbindelsen, idet vi fortsætter Glasindustriens medlemskab af Danske Byggematerialer, hvorigennem vi vil søge at udøve vores indflydelse på den byggepolitiske dagsorden.

Brancheudvikling
Den negative udvikling i branchen er tilsyneladende stoppet, om end vi har til gode endnu at se en egentlig vækst for den samlede branche efter krisen. Glasindustriens medlemmer beskæftiger 423 medarbejdere med forædling og salg af forædlede produkter. Det tal har været nogenlunde stabilt de seneste år, men vi savner at se opsvinget ramme byggematerialeproducenter som os.
I 2014 producerede Glasindustriens medlemmer 570.000 termoruder. Ud af disse var de 64.000 med 3 lag glas.

Formand for Glasindustrien
Jens Otto Damborg